Tuesday, January 31st, 2023

Dev şirket sermaye artırımını 33 milyondan 16.5 milyona düşürdü!

Bu yazı ilk olarak Para Ajansı sayfasında yayınlanmıştır.

Doğan şirketler grubunun bağlı ortağı olan Borsa da DITAS koduyla işlem gören şirket bedelli sermaye artırımı yapacağını duyurdu.

Dev şirket sermaye artırımını 33 milyondan 16.5 milyona düşürdü!

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS

Şirket 15 Mayıs 2022 tarihinde yüzde 126 bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunmuştu. Fakat şirket tarafından yapılan yeni açıklamaya göre bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesinden dolayı bedelli sermaye artırımında düzeltilmeye gidildiğini Duyurdu. Şirketin yapacağı güncel sermaye artırımı %63 olarak belirtti. Şirket mevcut sermayesini 16.5 milyon arttıracağını açıkladı. İlk sermaye artırım kararında bu tutar 33 milyon TL idi.

şirket sermaye artırımını şirket sermaye artırımını

Şirketin konuyla ilgili detaylı KAP açıklaması;

Yönetim Kurulumuz’un 12.09.2022 tarihli toplantısında;

– Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.04.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı’nda; diğer hususların yanı sıra, özetle; 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 33.000.000,- Türk Lirası (% 126,92 oranında) arttırılarak 59.000.000,- Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verildiği,

– Mevcut durumda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.1 sayılı ‘İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin ‘İzahnamede yer alacak finansal tablolar’ başlıklı 11 inci maddesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi gerektiği görülerek;

1. Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.04.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı’nın iptaline ve Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine,

2. Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine; bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye’ başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden; 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) arttırılarak 42.500.000,- Türk Lirası’na çıkarılmasına,

3. Şirket’in % 68,24 oranında ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere işbu Yönetim kurulu Kararı tarihi itibarıyla Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı’nın tamamının sermaye artırımında kullanılmasına,

4. Artırılacak 16.500.000,- Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,- Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.500.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,

5. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, ‘borsada işlem gören’ nitelikte oluşturulmasına,

6. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,- Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,- Türk Lirası olarak belirlenmesine,

7. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

9. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasa’da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa’da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa’da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirket hâkim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen …../09/2022 tarihli ‘Satınalma Taahhütnamesi’ kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,

10. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

11. İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği’nin 33 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu’nun onaylamasına ve kamuya açıklamasına,

12. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

şirket sermaye artırımını şirket sermaye artırımını şirket sermaye artırımını

Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı

Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home 

şirket sermaye artırımını şirket sermaye artırımını

Daha fazla okumak için Dev şirket sermaye artırımını 33 milyondan 16.5 milyona düşürdü! ziyaret edebilirsiniz.

Facebook Comments