Sunday, April 14th, 2024

Zorlu Enerji 500 milyonluk bedelli (yüzde 25) tescillendi

Zorlu Enerji 500 milyonluk bedelli (yüzde 25) onaylandı! SPK şirketin sermayesini yüzde 25 oranında bedelli artırımla 2 Milyar 500 Bin TL çıkarılması Ticaret Sicil Gazetesinde tescillendi. Tüm detaylar…

Zorlu Enerji 500 milyonluk bedelli (yüzde 25) tescillendi

10.08.2021 tarihli açıklamamıza istinaden; Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL’ye artırılması kapsamında Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve halka arzda satışa aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin www.halkyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 17.08.2021

Şirketin söz konusu sermaye artırımı ile ilgili geçmiş tarihli kap bildirisi

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizce planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000,00-TL (İkimilyar Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,00-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

 Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

Zorlu Holding AŞ’nin 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle Zorlu Holding AŞ’nin sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına;

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına, Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu’nun 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ’ye başvurularak satışın tamamlanmasına, bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelli sermaye artırımı bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Genel olarak bakıldığında bir şirketin sermayesini artırma işlemi de denilebilen bu işlemde şirket ek bir para kazanarak bunu kasasına koyar. Bu işlem sonucunda şirket ortaklarının hisse oranları da dolaylı olarak artar.

Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Nedir?

Şirket ortakları eğer dilerlerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisse senetlerinden paylarına düşen oranda satın alabilirler. Eğer istemezler ve sermaye artırımına katılmamaya karar verirlerse olan rüçhan haklarının borsada satışını gerçekleştirebilirler. Bu satış işlemini gerçekleştiren ortakların dolayısı ile şirketteki hisseleri azalacaktır. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür.

Bedelli Sermaye Artırımı Özellikleri ve Avantajları

Bedelli sermaye artırımına giren şirket, şirketin tüm ortaklarına üzerlerine düşen pay kadar hisse alabilme imkanı tanır. Şirketin halihazırdaki ödenmemiş ve öz sermayesi artış gösterir. Bedelli sermaye artırımı yapan şirketin piyasa değeri yükselir. Yapılan bedelli sermaye artırımında ortaklara sunulan rüçhan hakları kısıtlanabilir ve bu haklar yeni yatırımcılara tanınabilir.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi –

The post Zorlu Enerji 500 milyonluk bedelli (yüzde 25) tescillendi appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments